BK Häckens styrelse välkomnar till årsmöte - BK Häcken BK Häcken
Föreningen
2021-02-18 16:45:00
BK Häckens styrelse välkomnar till årsmöte

BK Häcken välkomnar härmed föreningens medlemmar till årsmöte, 11 mars klockan 18.00. På grund av rådande pandemi kommer mötet att hållas digitalt.


Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Louise Karlsson och Johan Lövqvist på två år, samt omval av suppleant Ulf Angerås på ett år.

Inga motioner har kommit in inför årsmötet och inte heller några förslag från styrelsens sida för årsmötet att behandla.

Information om hur anmälan till mötet går till skickas ut separat till alla medlemmar inom kort.


Dagordning för årsmötet samt valberedningens förslag till styrelse 2021 finns, förutom här på hemsidan, även tillgängliga på Gothia Park Academy. Årsredovisningen och årsberättelsen publiceras på hemsidan, samt finns tillgängliga på GPA, två veckor före årsmötet, det vill säga från den 25 februari.


Dagordning, BK Häckens årsmöte:


1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare som jämte mötesordförande ska justera protokollet och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens redogörelse för de krav Svenska Fotbollförbundet ställer som villkor för erhållande av s.k. elitlicens samt redovisning av ekonomiska rapporter och andra handlingar som SvFF begärt av föreningen med anledning av elitlicensens föreskrifter.
c) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. a) Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
b) Fastställande av mål för minsta nivå på eget kapital vid det kommande verksamhetsårets utgång.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner (inga motioner har inkommit).
12. Val av
a) halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
b) suppleant i styrelsen för en tid av 1 år.
c) två revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år och en extern auktoriserad eller godkänd revisor för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
d) tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en ska utses till ordförande.

e) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).
13. Övriga frågor. Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.


Valberedningens förslag till styrelse 2021


Val av ordförande och sekreterare för årsmötet:

Ordförande, Seroj Ghazarian.

Sekreterare, Per-Anders Bohman.


Val av styrelse:

Ordförande, Anders Billström – vald tom 2021.

Ledamot, Siri Mårtensson Hjälmberg – vald tom 2021.

Ledamot, Dan Martinsson – vald tom 2021.

Ledamot, Martin Olofsson – vald tom 2021.

Ledamot, Louise Karlsson – omval 2 år (2022).

Ledamot, Johan Lövqvist – omval 2 år (2022).

Suppleant, Ulf Angerås – omval 1 år (2021).


Val av revisorer:

Revisor, Per-Anders Bohman – omval 1 år (2021).

Revisor, Agneta Glader – omval 1 år (2021).

Revisorsuppleant, Anders Andersson  – omval 1 år (2021).

Revisorsuppleant, Ralf Ekman – omval 1 år (2021).

Som yrkesrevisor föreslås omval av Stellan Jeanson.


Göteborg den 2021-02-16

Valberedningen: Hans Andersson, Carl-Johan Billing, Robin Carlander.


BK Häcken
BK HÄCKEN 2019 | All Rights Reserved
BK Häcken använder sig av cookies för att förbättra användarupplevelsen samt förbättra webbplatsens funktionalitet.