STADGAR FÖR BOLLKLUBBEN HÄCKEN

med hemort på Hisingen i Göteborg
Bildad den 2 augusti 1940
Stadgarna senast ändrade och fastställda av årsmöte den 15 mars 2012.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål

BK Häcken är en ideell förening som bedriver idrottslig och därmed förenlig verksamhet .Föreningen får bedriva verksamhet genom bolag vid behov.Föreningen får även bedriva viss idrottsverksamhet i bolagsform utifrån de riktlinjer och regler som fastställs av idrottens övergripande organ (Riksidrottsförbundet och dess specialidrottsförbund).Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé” (Se RF)Föreningen bedriver följande idrotter : Fotboll InnebandyFotbollsidrotten är föreningens kärnverksamhet. Föreningen skall organisera och bedriva ungdomsverksamhet och ungdomsturneringar. Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Tillhörighet m m

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF): Svenska Fotbollförbundet Svenska Innebandyförbundet och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Föreningen tillhör dessutom det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är belägen samt vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen. Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av RS eller vederbörande SF-, SDF- eller DF‑styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer enligt av styrelsen beslutat reglemente.

6 § Verksamhets- räkenskapsår- arbetsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31 december. Styrelsens och övriga förtroendevaldas arbetsår omfattar tiden från årsmöte t.o.m. årsmöte påföljande år.

7 § Stadgetolkning m m

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i 34 §.

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av ordinarie årsmöte och påföljande extra årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex i folkrörelsearkiv eller motsvarande. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas vederbörande SF.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen efter ansökan och inbetald medlemsavgift. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

11 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen. Fordran på medlemmen kvarstår.

12 § Uteslutning m. m.

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde. Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, • har rätt till information om föreningens angelägenheter, • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut. • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen, • skall betala medlemsavgift senast den 1 maj respektive verksamhetsår samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen.

14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF beslutat om en annan ordning. Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

ÅRSMÖTET, EXTRA ÅRSMÖTE

15 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före ut- gången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna och anslås på hemsidan. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets‑ och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag / motion från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter senast 31/10 och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på nästkommande årsmöte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttranderätt på mötet.

18 § Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

19 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

20 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen såvida inte det årsmöte, då val sker, på förslag av valberedningen, beslutar om undantag om att val kan ske av ej röstberättigad medlem. Anställd inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

21 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras: 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Val av protokolljusterare som jämte mötesordförande skall justera protokollet och rösträknare. 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 5. Fastställande av föredragningslista. 6. a) Huvudstyrelsens och sektionernas verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, b) Styrelsens redogörelse för de krav Svenska Fotbollförbundet ställer som villkor för erhållande av s.k. elitlicens samt redovisning av ek. rapporter och andra handlingar som SVFF begärt av föreningen med anledning av elitlicensens föreskrifter. c) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträk- ning) för det senaste räkenskapsåret. 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 9. Fastställande av medlemsavgifter. 10. a) Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret. b) Fastställande av mål för minsta nivå på eget kapital vid det kommande verksamhetsårets utgång. 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 12. Val av a) föreningens ordförande för en tid av 2 år; b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år; c) ev suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av1 år; d) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år och en extern auktoriserad eller godkänd revisor för en tid av 1år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; e) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1år, av vilka en skall utses till ordförande; f) Beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud) 13. Övriga frågor. Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

22 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte vid särskild fråga som är av väsentlig ekonomisk eller organisatorisk art. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte eller extra allmänt möte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.

VALBEREDNINGEN

23 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av 3 ledamöter, valda av årsmötet, varav en är sammankallande och ordförande.Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 8 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

REVISORER

24 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet. Föreningen skall utöver förtroendevalda revisorer anlita minst en auktoriserad eller godkänd revisor. Revision skall ske fortlöpande. Avstämning med delårsrapport för perioden januari – augusti skall tillställas styrelsen senast under oktober månad.

STYRELSEN

25 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt minst två och som mest 6 övriga ledamöter. Understiger antalet ledamöter jämte ordföranden fem stycken ska max 2 suppleanter utses. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder ev. suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder ev. suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

26 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att • tillse att för föreningen gällande lagar, stadgar och andra bindande regler iakttas, • verkställa av årsmötet fattade beslut, • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, • ansvara för och förvalta föreningens medel, • tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 24 §, och • förbereda årsmöte. Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifter bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande. Särskilt reglemente och organisationsbeskrivning som omfattar såväl styrelseledamöter som föreningens anställda skall årligen upprättas och bl.a. innehålla: - Ansvarsområden, teckningsrätter med beloppsgränser och attestordningar etc, för styrelseledamöter och anställda. Ansvar och befogenheter mellan den förtroendevalda styrelsen och föreningens anställda skall särskilt beaktas. - Ansvar och rutiner för arkivering av handlingar. - Tider och principer för upprättande av budgets- och ek. uppföljningar. - Regler för anställningsförfarande, arvoderingar, rese- och andra kostnadsersättningar etc. - Etiska regler Styrelsen skall i särskild instruktion fastställa befogenheter och skyldigheter för sektionsstyrelse (§31)Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören. Sekreteraren • förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten, • föra protokoll över styrelsens sammanträden, • se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt • se till att fattade beslut har verkställts, • om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar, • årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen. Kassören • föra medlemsförteckning, meddela styrelsen om nya medlemsansökningar, och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen, • se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrotts- organisationer m.fl, • svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper, • årligen upprätta balans- samt resultaträkningar, • utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning, • se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid, • i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet, • föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs, • se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

28 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Regleras i reglemente som årligen uppdateras (Se§26) och i speciella fall genom särskilt styrelsebeslut. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

SEKTIONER

29 § Bildande och nedläggning av sektion

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av föreningens årsmöte eller extra årsmöte som sammankallats för prövning av sådan fråga. Föreningen har för sin idrottsliga verksamhet, utöver kärnverksamheten (fotboll från 5 år för män och kvinnor) följande sektioner: Ungdomsturneringar Innebandy

30 § Sektionsstyrelse / kommitter / utskott

Ledningen för sektioner utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande och 4 övriga ledamöter. Styrelse till sektioner väljs av möte med de föreningsmedlemmar som bedriver den idrottsgren vilken handhas av sektionen. Sektionsmötets val av sektionsstyrelse skall underställas föreningens styrelse för godkännande. Härutöver får föreningens styrelse utse en av sina ledamöter att ingå i sektionsstyrelse. Föreningens styrelse har rätt att entlediga ledamot i sektionsstyrelse.

31 § Instruktion för sektionsstyrelse mm.

Föreningens styrelse skall, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som sektionsstyrelse /kommitte´/utskott har.

32 § Budget och verksamhetsplan för sektion mm.

Sektionsstyrelse/ kommitte´/utskott upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som denna bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

33 § Övrigt

I den mån föreningen bedriver verksamhet i bolag skall föreningens ordförande representera föreningen på bolagsstämma. I samband med jubileum utdelas föreningens förtjänsttecken till de medlemmar som är kvalificerade enligt gällande statuter. Föreningens regler för utmärkelser gäller ej anställda som har föreningen som sin huvudsakliga arbetsgivare. Föreningen har följande utmärkelser och förtjänsttecken: Spelare Ledare Förtjänsttecken i guld 350 A-lagsmatcher I minst 20 år Förtjänsttecken i silver 250 A-lagsmatcher I minst 15 år Förtjänsttecken i brons 100 A-lagsmatcher I minst 7 årPå förslag från styrelsen kan Hedersmedlem utses på årsmöte. Hedersmedlem blir ständig medlem och erhåller klubbens standar samt fri entre´till A-lagets hemmamatcher. Följande kriterier måste vara uppfyllda: Varit ledamot av styrelsen i minst 15 år Varit aktiv ledare eller spelare i minst 15 år Utfört något speciellt som varit föreningen till gagn

TVIST

34 § Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.

Huvudpartner

Officiella branschpartners